Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2023

Θέση οδοντιάτρου - Κέντρο UNESCO

Εργασία

 

Kentro_UNESCO
Ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2014 00:00

Τόπος: UNESCO CENTER For Women And Peace In The Balkan Countries, , , ,

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ UNESCO

Έχονταςυπόψη:

Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Την υπ. αρ. 25/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου UNESCO έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της προώθησης ενός υποστηρικτικού διασυνοριακού περιβάλλοντος για μια καλύτερη προσχολική εκπαίδευση. Το έργο προωθεί συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων / κλάδων σε διασυνοριακό με σκοπό την εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος προσχολικής ηλικίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας έτσι ώστε να υπάρξει βελτιωμένη ποιότητα στην παροχή προσχολικών υπηρεσιών με την εισαγωγή νέων, καινοτόμων και ελκυστικών εκπαιδευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.

Το αντικείμενο εργασίας των θέσεων είναι η διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα προβλέπονται στα πρωτόκολλα υγείας που θα παραχθούν από την υλοποίηση δράσης του ίδιου έργου (δράση 4.2, παραδοτέο 4.2.2), καθώς και η συμπλήρωση και παράδοση των αντίστοιχων εντύπων εξέτασης και ερωτηματολογίων που θα παραχθούν από την υλοποίηση δράσης του ίδιου έργου (δράση 4.1, παραδοτέο 4.1.2) τα οποία θα τους παρέχει το κέντρο ΟΥΝΕΣΚΟ.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε οικισμούς των νομών Πέλλας, Φλωρίνης, Σερρών και Κιλκίς, για τις οποίες θα πραγματοποιείται μετάβαση και επιστροφή στη βάση του κέντρου με όχημα που θα διατεθεί από το κέντρο. Οι θέσεις εργασίας αφορούν στη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας 8 μηνών, και οι απασχολούμενοι θα αμείβονται ως ωρομίσθιοι σύμφωνα κείμενη νομοθεσία.

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα άτομα που θα προσληφθούν ανά δράση, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων και τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά δράση)

Δράση / Παραδοτέο

Ειδικότητα

Σχέση εργασίας

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

4.4 / 4.4.2

Ιατρός (1 παιδίατρος)

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

8

1

4.4 / 4.4.2

Οδοντίατρος (1 οδοντίατρος)

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

8

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ιατρός

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.

(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής

ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου,

αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οδοντίατρος

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π.

(ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Οδοντιατρικής

ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου,

αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επιστολή ενδιαφέροντος με σαφή αναφορά στη δράση / παραδοτέο, ειδικότητα της θέσης για την οποία αιτούνται, από την Τρίτη 1/4/2014 έως και την Τρίτη 15/4/2014 στα γραφεία του Κέντρου ΟΥΝΕΣΚΟ, Πλούτωνος 30 & Γ. Παπανδρέου, 54655 Θεσσαλονίκη, αυτοπροσώπως (ΔΕ-ΠΑ ώρες 11:00-13:00) ή μέσω συστημένης επιστολής ΕΛΤΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2014 00:00

 

 

Υποστήριξη από iCagenda